Tjenester i Norge

Hvem er vi?

Lloyd's Register Consulting (tidligere Scandpower og Lloyd's Register ODS) er en del av Lloyd's Register Gruppen med et globalt kompetansenettverk som spenner over 250 lokasjoner. Vi har seks kontorsteder i Norge: Kjeller, Sandvika, Trondheim, Bergen, Stavanger og Sunndalsøra.

I mer enn 40 år har vi bistått norske selskaper innenfor en rekke sektorer; olje- & gass sektoren, kjemisk industri og prosessindustri, transportsektoren og kraftsektoren.

Hva tilbyr vi?

Lloyd's Register Consulting bistår din bedrift i arbeidet med å identifisere og forstå bedriftens risikobilde, samt etablere risikoreduserende tiltak. Dette kan være seg tekniske forhold knyttet til eksisterende eller nye installasjoner eller produksjonsmiljø, eller tilsvarende forhold forbundet med drift og vedlikeholdsprosesser. I bunn for vårt arbeid ligger et ønske om å redusere uønsket risiko forbundet med sikkerhet for personell, miljøpåvirkning eller skade på utstyr eller anlegg. Vi benytter både kvalitative og kvantitative analysemetoder i kombinasjon med fokus på samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

Under finner du eksempler på våre tjenester.

Risikobasert styring

Vi bistår i utarbeidelse og kvalitetssikring av strukturerte og dokumenterte styringssystemer for effektiv risikostyring og kontroll.

Eksempel på tjenester:

 • Innleie av HMS/SHA (helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø, hvor SHA benyttes i forbindelse med bygg- og anleggsarbeider) - personell til både prosjekt- og driftsorganisasjoner.
 • Innleie av sikkerhetsledere og RAMS (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet på jernbaneapplikasjoner) - rådgivere.
 • Innleie av kvalitetsrådgivere til en rekke sektorer.
 • Revisjoner og gjennomganger av sikkerhets- og beredskapssystem.
 • Kvalitative og kvantitative risikoanalyser som for eksempel QRA, HAZID og HAZOP.
 • Utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon til myndigheter.
 • Utarbeidelse av miljørisikoanalyser
 • Uavhengige prosjektgjennomganger (UPG).
 • Beredskapsanalyser- og planer og kontinuitetsplanlegging

Lær mer om risikobasert ledelse (innhold på engelsk)

Engineering Dynamics

Vi utfører faglige vurderinger for å identifisere problemer før de oppstår. Når ting går galt kan våre inngående feilanalyser finne årsaker og bidra til passende løsninger. Gjennom profesjonell støtte til ferdigstillelse og feltundersøkelser sørger vi for teknisk kontinuitet gjennom prosjektfasene og sammenkobler design og konstruksjon med vedlikehold, drift og avvikling.

 • Fluiddynamikk: CFD-analyse, ytelsestesting av turbomaskineri, simulering av reservoar og brønnstrøm, analyse av flerfasemaskineri subsea, stabilitetsanalyse for varmevekslere, analyse av eksosutløp til gassturbiner
 • Rotordynamisk analyse: kulelageranalyse (aktiv/magnetisk), mekaniske vibrasjoner/svingninger, torsjon og lateral vibrasjon, prediksjon og måling
 • Støy, vibrasjon og akustikk: målinger prediksjon og design av dempende tiltak
 • Strukturanalyse: dynamisk og statisk, styrke- og spenningsnivå, vibrasjoner, høysyklusutmatting fra vibrasjon, lavsyklus termisk utmatting, strukturstøy
 • Elektromekanikk og kontroll: interaksjon mellom elektriske og mekaniske system, pålitelighetsanalyse og monitoreringsstøtte
 • Felt- og laboratoriemålinger: materialtesting, tilstandskontroll
 • Rørledningsstudier: virvel- og akustikkinduserte vibrasjoner, trykkpulsering og støyutslipp
 • Feilanalyser: feilsøking, årsaksanalyse
 • Undersjøisk støy: prediksjon og målinger

Lær mer om Engineering Dynamics (innhold på engelsk)

Teknisk sikkerhet og konsekvensmodellering

Vi har bred erfaring med konsekvensmodellering for å undersøke potensielle utfall av uønskede hendelser. Vi kan også anvende probabilistiske modeller for å kvantifisere risikoen knyttet til disse hendelsene.

Eksempler på tjenester: 

 • Sannsynlighets- og konsekvensmodellering av uønskede hendelser.
 • Strukturanalyser, for eksempel hvordan strukturer påvirkes, og utvikling av struktursvikt gjennom dynamisk tretthet. 
 • Analyser og studier knyttet til teknisk sikkerhet.
 • Beregninger og simuleringer knyttet til brann, eksplosjon og gasspredning.

Lær mer om teknisk sikkerhet og konsekvensmodellering (innhold på engelsk)

Drift – og vedlikeholdsoptimalisering

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og analyser for å imøtekomme utfordringer i pålitelighet, regularitet og usikkerhet. 

Eksempler på tjenester:

 • ISO 55000 standard rådgivning, for eksempel gap-analyser
 • Pålitelighet og SIL-studier
 • Data- og usikkerhetsanalyser
 • Feilmoder og effektanalyser (FMEA, FMECA)
 • RAM og ressursytelse

Lær mer om våre drifts- og vedlikeholdstjenester (innhold på engelsk)

Programvare for risikostyring

Vi har spesialisert oss på design og implementering av avanserte risikoanalyseverktøy rettet inn mot olje og gass, kraftproduksjon, marin og jernbane.

 • RiskSpectrum
 • COSAC
 • BlowFAM
 • BOP risikomodell

Lær mer om våre risikoanalyseverktøy (innhold på engelsk)

Teknisk arbeidsmiljø og menneskelige faktorer

Vi tilbyr en rekke analyser og tjenester for vurdering av teknisk arbeidsmiljø og menneskelige faktorer på arbeidsplassen. Våre tjenester bistår til forbedringsprosesser knyttet til kompetansesikring, sikkerhetskultur og organisasjonsutvikling.

Eksempler på tjenester:

 • Teknisk arbeidsmiljø gjennomganger og inspeksjoner
 • Arbeidsmiljøstudier
 • Human factor analyser

Lær mer om våre tjenester innenfor menneskelige faktorer  (innhold på engelsk)

Tredjepartstjenester innen Jernbanesektoren

Lloyd’s Register Consulting tilbyr et bredt spekter av tredjepartstjenester for jernbanesektoren. Disse tjenestene er forankret i norsk og internasjonal lovgiving på området.

Teknisk kontrollorgan (NoBo)
Lloyd's Register Notified Body Scandinavia er utpekt som teknisk kontrollorgan av Statens jernbanetilsyn for alle deler av jernbanesystemet (strukturelle delsystemer) og utfører verifikasjoner opp mot tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSIer). Teknisk kontrollorgan utsteder samsvars- og verifikasjonssertifikater i henhold til krav i Samtrafikkforskriften.

Utpekt organ (DeBo)
Lloyd's Register Consulting er også utpekt av Statens jernbanetilsyn for kontroll av nasjonale krav i jernbanelovgivningen. Denne rollen ivaretok Statens jernbanetilsyn selv fram til våren 2015 da LR Consulting ble utpekt til dette. De nasjonale krav som skal svares ut, dekker bl.a. spesielle tilfeller og åpne punkter i TSIer, samt nasjonale krav til delsystemer som ikke er bygget i henhold til TSI.

Assesserende enhet (AsBo)
Lloyd's Register Consulting er akkreditert som et avdelingskontor i LR Verification av United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Krav om bruk av akkreditert assesserende enhet er hjemlet i forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og –vurdering (CSM RA). Assesserende enhets oppgave er å vurdere om risikostyringen følger kravene i forskriften ved endringer i jernbanesystemet.

Assessor (ISA)
I mange jernbaneprosjekter, spesielt innenfor signal, stilles det krav om bruk av en uavhengig assessor. Assessors oppgave er å evaluere om de som har spesifisert og validert systemet har fått et produkt som tilfredsstiller de gitte krav, at produktet er tilstrekkelig gransket og testet samt å bedømme om produktet oppfyller sin hensikt. Lloyd's Register Consulting har lang erfaring som assessor både innen signal og andre typer systemer.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr opplæring innenfor våre fagfelt, basert på velprøvde metoder, case-studier og en kreativ tankeprosess. Kursene holdes av erfarne og engasjerte forelesere. Ta kontakt for mer informasjon om kurs som dekker ditt behov.

Lloyd's Register Consulting Head Office 
Drammensveien 169 
N-0277 Oslo
Norway

+47 40 00 35 00
+47 64 84 44 11
info.consulting@lr.org

Related news