Tjänster i Sverige

Vilka är vi?

Lloyd's Register Consulting (tidigare Scandpower och ODS) är konsultverksamheten inom Lloyd's Register, en global organisation med cirka 10 000 anställda fördelade på 250 kontor runtom i världen. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vad erbjuder vi?

Lloyd's Register Consulting hjälper er att identifiera och förstå riskbilden för er verksamhet samt att ta fram riskreducerande åtgärder som säkerställer en säker, tillförlitlig och hållbar verksamhet.

Till grund för vårt arbete ligger en strävan att reducera oönskad risk relaterad till säkerhet för personal, miljö och tillgångar. Vi kombinerar kvalitativa och kvantitativa analysmetoder med fokus på samverkan mellan människa, teknik och organisation.

Vi arbetar idag inom flera olika branscher. Nedan finns information om våra tjänster.

Kärnkraft

Lloyd’s Register Consulting har sedan 1984 arbetat för svensk kärnkraftsindustri med probabilistisk säkerhetsanalys (PSA), deterministisk analys och licensiering. Våra uppdrag löper vanligtvis över flera år, där vi ansvarar för hela projekt från ax till limpa. Vi gör också punktinsatser i projekt där spetskompetens krävs.

Vi utvecklar mjukvaran RiskSpectrum® som används på mer än hälften av världens kärnkraftverk inom probabilistisk säkerhetsanalys.

Järnväg

Vi har två primära tjänsteområden inom järnvägsbranschen:

Konsultverksamhet

 • Säkerhet och riskanalys (RAMS)
 • Buller och vibrationer, mätteknik
 • Human factors
 • Underhåll
 • Tillförlitlighet
 • Marknadsanalys
 • Kurser

Oberoende granskningar och godkännande

 • Notified Body / anmält organ (NoBO)
 • Oberoende säkerhetsgranskare (ISA)
 • Common Safety Method (CSM)

Industri & Energi

Lloyd's Register Consulting har lång erfarenhet inom teknisk och organisatorisk riskhantering för industri och energimarknaden. Vi utför olika typer av säkerhetsanalyser i alla projektfaser på samtliga befattningsnivåer – från tidig design till färdig anläggning.

Även befintliga anläggningar utgör en stor del av vår marknad då vi hjälper till att besvara frågeställningar gällande underhåll och risk och därmed leda och genomföra analyser. Vi agerar även som rådgivare inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE) i större projekt och till ledningsgrupper som behöver stöd och råd gällande processäkerhet.

Vi erbjuder snabb och effektiv expertis inom nämnda områden för att våra kunder ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i en industri med snabba förändringar.

Olja och gas

Lloyd's Register Consulting har bred kompetens och lång erfarenhet inom teknisk och organisatorisk riskhantering för den internationella olje- och gasmarknaden. Vi utför säkerhetsanalyser i alla projektfaser – från tidig design till drift samt avveckling. Våra uppdragsgivare är större oljebolag, designers, leverantörer och rederier som är verksamma i olje- och gasbranschen.


Några exempel på vår expertis:

 • Kvalitativa och kvantitativa (Quantitative Risk Assessment - QRA) riskanalyser inklusive konsekvensberäkningar med 2D- eller CFD-verktyg (3D)
 • Beredskapsanalys för nödsituationer (Emergency Preparedness Analysis – EPA) och evakueringsstudier
 • Genomgång av design i form av HAZOP, HAZID, FMEA och felträdsanalyser
 • Analyser av arbetsmiljö och studier av Human Factors (HF) i kontrollrum eller vid komplexa arbetsoperationer
 • Verifiering av komponenter enligt myndigheters krav, kontrakt och tekniska specifikationer

Offentlig sektor

Vi erbjuder risk- och sårbarhetsanalys (RSA), risk-, kontinuitets- och krishantering där vi låter kunden, utifrån sina specifika behov, välja ett paket av tjänster för att få kontroll på risker och hantering av oönskade händelser i sin verksamhet. Tack vare en gedigen kompetens- och erfarenhetsbas kan de flesta typer av tjänster erhållas inom ovan nämnda områden.

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Risk- och sårbarhetsanalys är ett av flera verktyg för att kontrollera och reducera risker och för att minska sårbarheten i kritiska delar av sin verksamhet. Analysen bör samordnas med övrigt risk- och kontinuitetshanteringsarbete. Vi erbjuder bl.a.:

 • Övergripande strategiska modeller för att få en statusbild för sin organisation. 
 • Scenariobaserade modeller, t.ex. klimatanpassning, VA, sociala risker, human factors, trafik, riskhänsyn för farliga objekt/processer etc. 
 • Kontinuitetsrelaterade modeller för att få en mer robust drift med ett minimum av driftsstörningar. 
 • Fördjupad RSA som utgör beslutsunderlag och identifierar förebyggande och skadereducerande åtgärder.

Riskhantering 

Riskhantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas för att hantera och kontrollera risker i sin verksamhet. Struktur och metodik följer ISO 31000 och vi kan hjälpa våra kunder med att:

 • Identifiera och implementera ett fungerade riskhanteringsarbete på såväl normativ, strategisk, taktisk och operativ nivå, bl.a. genom att bygga upp fungerande strukturer och rutiner. 
 • Skapa verktyg för att optimera sitt riskhanteringsarbete. 
 • Genomföra RSA inom de områden där behov finns; se mer information under Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 
 • Identifiera och skapa skyddsbarriärer och sociala skyddsfaktorer för att förebygga och begränsa olika typer av risker och oönskade händelser.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa att den kritiska verksamheten upprätthålls på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Struktur och metodik följer ISO 22301 och 22399 och vi kan hjälpa våra kunder med att:

 • Kartlägga beroenden, kritiska faktorer, kritiska avbrottstider, tolerabla återhämtningstider och förmågan att hantera oönskade händelser.
 • Skapa verktyg för att stärka förmågan att kunna leverera de tjänster de är ansvariga för.
 • Upprätta kontinuitetsplaner.

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar. Vi erbjuder våra kunder hjälp med:

 • Att skapa en fungerande krisorganisation
 • Kriskommunikation 
 • Krishanterings- och ledningssystem 
 • Krisledningsutbildningar och -övningar

Systematiskt säkerhetsarbete (SSA)

Systematiskt säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för en verksamhets organiserade arbete med all form av säkerhet. Vi hjälper våra kunder med att bygga upp ett ledningssystem för att knyta ihop risk-, kontinuitets- och krishantering.

Riskhänsyn i samhällsplanering

Vi erbjuder riskvärderingar som kan utgöra underlag till beslut i samhällsplaneringen. Vi har den kompetens som krävs för att genomföra riskanalyser som är anpassade till de olika moment som förekommer inom planarbete, exempelvis:

 • Detaljplaner 
 • Fördjupade översiktsplaner 
 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Beredskapsplaner och handlingsplaner 

Vi erbjuder hjälp vid upprättande av beredskaps- och handlingsplaner med tydliga kopplingar mellan RSA, risk- och kontinuitetshanteringen. Detta i form av:

 • Ledningssystem 
 • Ledningsplaner 
 • Kommunikationsplaner 
 • Utbildnings- och övningsplaner 
 • Dokumentationsplaner 
 • Åtgärdsplaner 
 • Restvärdesplaner 
 • Kontinuitetsplaner

Teknisk arbetsmiljö och människa – teknik – organisation

Vi erbjuder en mängd analyser och tjänster för värdering av teknisk arbetsmiljö och mänskliga faktorer på arbetsplatsen inom alla våra affärsområden. Vi hjälper kunder med förbättringsprocesser, säkerhetskultur, kompetensfrågor och organisationsutveckling.

Människa – teknik – organisation (MTO, eller ’Human Factors and Ergonomics’) fokuserar på interaktionen mellan människa, teknik och organisation. Med vår långa erfarenhet inom MTO stöttar vi organisationer att öka säkerhet och produktivitet samt minska mänskligt felhandlande inom olika industrier såsom kärnkraft, järnväg, industri och energi.

Träning & utbildning 

Vi erbjuder utbildning inom våra tjänsteområden baserat på beprövade metoder, fallstudier och en kreativ tankeprocess. Kurserna hålls av erfarna och engagerade föreläsare. Ta kontakt med oss för mer information om kurser som täcker era behov.  

Vill du jobba hos oss?

Lloyd's Register Consulting har kontor över hela världen, och vi har ett nära samarbete med våra kollegor i Norge, UK, USA och Asien för att hela tiden kunna ge support till våra kunder – både på plats i Sverige och när de arbetar internationellt.

Alla våra projekt är helt beroende av människor som är bra på det de gör. Vi söker alltid efter kompetenta och trevliga nya kollegor. Du är välkommen att skicka oss din spontanansökan till recruitment.consulting@lr.org

Pågående rekrytering:

Lloyd's Register Consulting

Landsvägen 50A, 2nd Floor

SE-172 63 Sundbyberg

Sweden

T: +46 (0)8 445 21 00
F: +46 (0)8 445 21 01
E: info.consulting@lr.org

Kärnkraft:
yvonne.adolfsson@lr.org
+46 (0)70 2177647

Järnväg:
svante.lennartsson@lr.org
+46 (0)72 207 25 24

Industri & Energi:
kristin.nilsson@lr.org
+46 (0)731 470 370

Olja & Gas:
kristin.nilsson@lr.org
+46 (0)731 470 370

Offentlig sektor:
michael.marklund@lr.org
+46 (0)72 503 98 03

Teknisk arbetsmiljö och människa –
teknik – organisation (MTO):
dina.burkolter@lr.org
+46 (0)70-273 15 17