Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Všeobecné obchodní podmínky pro školení

Přihlášení

Registrace na kurzy, školení nebo semináře (dále jen Kurz) organizované Lloyd’s Register EMEA, LR Dept, Táborská 31, 14000, Praha 4, dále jen LR, se provádí elektronicky prostřednictvím přihlášky na webových stránkách www.lr.org/cs-cz/. Odesláním této přihlášky se uchazeč do daného Kurzu závazně přihlašuje.

Po provedení registrace obdrží účastník Kurzu potvrzení od LR o této registraci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce Kurzu.

V případě naplnění kapacity Kurzu mají přednost účastníci, kteří se na Kurz přihlásili dříve. O naplnění kapacity Kurzu bude LR účastníka Kurzu neprodleně informovat a to elektronicky, případně i telefonicky uvede-li telefonní kontakt účastník do přihlášky.

Platba

Účastník hradí cenu Kurzu po skončení Kurzu, a to bankovním převodem na účet LR uvedený na faktuře, kterou účastník obdrží po skončení Kurzu.

Ubytování

Ubytování není zahrnuto v ceně Kurzu. V případě, že ubytovací zařízení poskytuje slevu na ubytování pro účastníky Kurzu LR, bude o tom LR účastníky informovat stejně tak na formu, jakou lze slevu uplatnit.

Změny v přihlášení

  • Záměna účastníků

Náhradníky je možno jmenovat kdykoli bez jakýchkoli sankcí. Veškeré změny týkající se náhradních účastníků je nutno oznámit písemně na poštovní adresu LR nebo elektronicky na e-mailovou adresu training.cz@lr.org

  • Převedení do náhradního termínu Kurzu

Žádosti o převedení do náhradního termínu, musí být podány nejpozději 14 dnů před začátkem Kurzu elektronicky na adresu training.cz@lr.org. LR nabídne uchazeči Kurz shodného obsahu, podle kapacitních možností a uchazeč se musí náhradního termínu zúčastnit do šesti měsíců od data konání původního Kurzu.

Storno podmínky

Zrušení účasti na Kurzu musí být provedeno písemně, nebo elektronicky, a pokud je doručeno LR:

  • nad 14 kalendářních dnů před začátkem Kurzu nebudou účtovány žádné storno poplatky
  • 0 – 14 kalendářních dnů před začátkem Kurzu činí stornovací poplatky 80% z ceny Kurzu, přičemž se toto ustanovení neuplatní v případě důvodů podle §374 Obchodního zákoníku, kdy nebudou účtovány žádné storno poplatky.

V případě neúčasti na kurzu bez předchozího písemného odhlášení je účastník povinen v plné výši uhradit cenu kurzu.

Zrušení/změna kurzu

V případě nenaplnění minimální kapacity Kurzu do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu si LR vyhrazuje právo v daném termínu kurz zrušit.

V případě zrušení Kurzu ze strany LR bude přihlášený účastník neprodleně informován (telefonicky, e-mailem) a účastník bude informován o náhradním termínu Kurzu.

LR si vyhrazuje právo provádět změny lektora, místa konání a termínu konání Kurzu. V takovém případě budou přihlášení účastníci o změně neprodleně informováni.

LR nenese odpovědnost za jakékoliv náklady, které účastníkům kurzu vzniknou v souvislosti se zrušením Kurzu, změnou termínu Kurzu nebo změnou lektora Kurzu.

Garance konání kurzu

U vybraných Kurzů LR zaručuje, že se Kurz označený na webových stránkách LR jako garantovaný v daných termínech uskuteční. Informace o garanci konání Kurzu je uvedena v popisu Kurzu.

LR si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky na garantovaný Kurz v případě, že je doručena v období kratším než 14 pracovních dní před začátkem Kurzu, na který do té doby nebyla žádná další přihláška přijata.. V takovém případě není možné z organizačního hlediska termín dodržet a Kurz uskutečnit.

LR si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu nebo vody, náhlé onemocnění lektora).

Osvědčení o absolvování kurzu a Certifikát

LR informuje v anotaci Kurzu o způsobu jeho zakončení a zda je úspěšným účastníkům vystaveno Osvědčení o účasti nebo Certifikát o úspěšném absolvování.

Nárok na získání Osvědčení o účasti na Kurzu  má každý účastník, který splnil podmínku přítomnosti po celou dobu konání Kurzu.

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu není vystaven automaticky a je podmíněn splněním závěrečné zkoušky a přítomností po celou dobu konání Kurzu. Pokud účastník nesplní závěrečnou zkoušku, ale bude přítomen po celou dobu konání Kurzu, vystaví LR tomuto účastníkovy pouze Potvrzení o účasti na Kurzu.

 

LR závěrečné zkoušky archivuje po dobu 1 měsíce po skončení Kurzu. Výsledky zkoušky jsou archivovány po dobu 1 kalendářního roku. Certifikát zasílá LR poštou. 

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?