Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Blik op werk

De meest gestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over Blik op Werk, het keurmerk ontwikkeld voor organisaties die bijdragen aan inzetbaarheid en inburgering van werkenden en niet-werkenden in Nederland.

Aerial view of island and ocean
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Voor wie is het keurmerk bedoeld?

Het keurmerk is voor alle organisaties (dienstverleners) die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen.

 

Het keurmerk van Blik op Werk is van toepassing op twaalf diensten, die bijdragen aan een gezond en werkzaam leven. De diensten die onder het keurmerk vallen zijn:

 • Scholing en opleiding
 • Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
 • Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
 • Organisatieadvies en onderzoek
 • Jobcoaching
 • Verzuimbegeleiding (Wet Poortwachter)
 • Outplacement
 • Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
 • Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk
 • Sociale activering en participatie
 • Inburgeringscursussen en duale trajecten
 • Duurzame inzetbaarheid

Wat is een dienstverlener?

Het Blik op Werk Keurmerk verstaat onder het begrip ‘dienstverlener’ de organisatie die de diensten of producten levert en zich heeft aangemeld voor het Blik op Werk Keurmerk.

 

Dienstverleners die meedoen aan het Blik op Werk Keurmerk leveren diensten aan werkenden, werkzoekenden, mensen in een sociaal zwakkere positie en inburgeraars.

Wat is de externe waarde van het Blik op Werk Keurmerk?

Voor opdrachtgevers is het Blik op Werk Keurmerk een selectiecriterium om bijvoorbeeld te zien welke dienstverlener een werknemer op de juiste manier re-integreert of van werk naar werk helpt (outplacement).

Daarnaast kan het keurmerk voor opdrachtgevers zoals gemeenten of het UWV een vereiste zijn bij het verstrekken van opdrachten of aanbestedingen. Het keurmerk biedt hen een basisgarantie voor de kwaliteit van de dienstverlening en bespaart tijd bij contractevaluaties.

Hoe verloopt het certificatietraject?

Het certificeringstraject kan beginnen met een vermelding als aspirant keurmerkhouder. De meetcyclus bestaat steeds uit een periode van vier jaar. Elk jaar vindt een resultatenaudit en een tevredenheidsonderzoek plaats.

Wanneer de dienstverlener in de eerste drie jaren van de meetcyclus aan alle normen heeft voldaan én op basis van het tevredenheidsonderzoek en het resultatenrapport van het meetcyclusjaar van 4 jaar blijkt dat de organisatie wederom aan alle normen voldoet, kan de Stichting Blik op Werk een vrijstelling verlenen voor de resultatenaudit in meetjaar 4. 

Wat is een resultatenaudit?

Ieder jaar voert een beoordelaar van Certiked de resultatenaudit uit. De beoordelaar bezoekt uw organisatie, toetst of alle aangeleverde gegevens overeenkomen met de praktijk en of u aan de normen van het Keurmerk voldoet.

Certiked geeft aan de Stichting Blik op Werk door of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen van het Blik op Werk Keurmerk. De Stichting beslist op basis van de aangeleverde gegevens of uw organisatie het Blik op Werk Keurmerk mag voeren. De Stichting Blik op Werk draagt zorg voor de verspreiding en de uitreiking van het certificaat.

Wat is een tevredenheidsonderzoek?

Met het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek wordt de tevredenheid van klanten en opdrachtgevers in kaart gebracht en wordt inzicht verkregen in de resultaten op de prestatie-indicator ‘tevredenheid’. Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgeverd door Panteia, de zusterorganisatie van Blik op Werk.

Wat is een cliëntenaudit?

Een cliëntenaudit maakt deel uit van de toetsingen voor het Blik op Werk Keurmerk maar vindt alleen plaats als de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onvoldoende bruikbare gegevens opleveren.

Voor het uitvoeren van de cliëntenaudit wordt een selectie van uw klanten geïnterviewd (dat kan eventueel telefonisch). De cliëntenaudit kan worden uitgevoerd door onze zusterorganisatie CEDEO, tevens onderdeel van Lloyd’s Register Nederland B.V. Heeft u al een CEDEO-erkenning? Dan kunt u een vrijstelling voor de cliëntenaudit aanvragen bij Blik op Werk.

Hoe krijgt u vrijstelling van cyclusjaar 4?

Wanneer u in de eerste drie jaren van de meetcyclus aan alle normen heeft voldaan én op basis van het resultatenrapport van het meetcyclusjaar van 4 jaar blijkt dat de u wederom aan alle normen voldoet, kan de Stichting Blik op Werk een vrijstelling verlenen voor de resultatenaudit in meetjaar 4. 

Wat is de meetcyclus van het Blik op Werk Keurmerk?

Het Blik op Werk Keurmerk hanteert een meetcyclus van vier jaar, waarbij in elk van die vier jaar één of meer metingen plaatsvinden. Er zijn dan ook vier meetperioden van elk 12 maanden. Er zijn twee meetperioden: 

 • 1 januari tot en met 31 december (aanmelden vóór 1 juni);
 • 1 juli tot en met 30 juni (aanmelden vóór 1 december).

Afhankelijk van het moment van uw aanmelding bij Blik op Werk, is één van deze meetperioden van toepassing.

Hoe start u met uw Blik op Werk Keurmerk?

De handleiding van het keurmerk is te bestellen bij Stichting Blik op Werk Daar is ook het certificatietraject uitgebreid in beschreven.

Organisaties die het keurmerk willen behalen of verlengen, vragen een offerte op. Tip: lees het artikel hoe u in 10 stappen het Blik op Werk Keurmerk behaalt. Als u akkoord geeft op de offerte neemt één van de beoordelaars contact met u op voor het maken van een afspraak. De beoordelaar start met de resultatenaudit na afloop van de eerste meetperiode.

Op basis van de auditresultaten adviseert de beoordelaar aan het bestuur van Stichting Blik op Werk of u in aanmerking komt voor toekenning van het keurmerk.

Wanneer wordt het Blik op Werk Keurmerk toegekend of verlengd?

Op basis van het tevredenheidsonderzoek en/of de cliëntenaudit en de resultatenaudit beoordeelt Stichting Blik op Werk of het Keurmerk wordt toegekend of verlengd. Een dienstverlener behaalt of behoudt het Blik op Werk Keurmerk als de aan de volgende normen wordt voldaan:

 • Algemene indicatoren
 • Indicatoren tevredenheid & ervaring
 • Indicatoren nakomen afspraken 

Hoe lang is het Blik op Werk certificaat geldig?

Het certificaat wordt door Stichting Blik op Werk verstrekt en blijft geldig zolang de organisatie blijft voldoen aan de eisen van het keurmerk. Na het vierde meetjaar begint de cyclus weer in jaar 1.

Wat kan Certiked voor uw betekenen?

Stichting Blik op Werk heeft een raamovereenkomst afgesloten met Certiked voor het uitvoeren van audits conform de eisen van het Blik op Werk Keurmerk. Certiked toetst of organisaties aan de normen van het keurmerk voldoen door middel van het uitvoeren van een resultatenaudit.

Wilt u in aanmerking wilt komen voor het keurmerk, dan doen wij u graag een voorstel

Hoe werkt de waardering met sterren?

Het bepalen van de klasse van 1 tot 4 sterren gebeurt door Stichting Blik op Werk. De precieze bepaling hangt voor een belangrijk deel af van de volgende factoren:

 

 • Welke diensten de dienstverlener uitvoert (zie toelichting in de handleiding);
 • Mate van tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers (hogere tevredenheid, meer sterren);
 • Percentage gemaakte prestatieafspraken (meer prestatieafspraken, meer sterren);
 • Of betrokken medewerkers in het bezit zijn van beroepsspecifieke kwalificaties (afronding van het eindoordeel). 

Meer informatie over de sterrenwaardering kunt u vinden in de actuele versie van de handleiding Blik op Werk.

Wat is een prestatieafsrpaak?

Binnen het Blik op Werk Keurmerk wordt gewerkt met zogeheten prestatieafspraken. Een prestatieafspraak heeft altijd een relatie tot de dienst van het van toepassing zijnde trajec en moet een kwantificeerbare afspraak zijn. Voorbeelden van prestatieafspraken zijn:

 • 80% van de cliënten die de opleiding tot vorkheftruckchauffeur volgen, behaalt het diploma;
 • 60% van de cliënten heeft na afloop van een traject 'toeleiden naar werk', betaald werk.

Hoe registreert u cliënten die meerdere trajecten afronden in één meetjaar?

Het keurmerk werkt met meetjaren en trajecten. Wanneer een cliënt meerdere trajecten afrondt in één meetjaar dan registreert u elk traject als afzonderlijk traject in uw administratie. U meldt ook telkens bij het afronden van het traject de cliënt aan voor het tevredenheidsonderzoek. Het tevredenheidsonderzoek is zodanig ingericht dat elke cliënt slechts eenmalig wordt benaderd voor deelname.

Hoe registreert u cliënten die meerdere diensten afnemen?

Op hoofdlijnen kent deze vraag twee antwoorden:

 • U registreert twee trajecten wanneer een cliënt bijvoorbeeld eerst een traject volgt onder de noemer “Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk” en bij het gevonden werk een traject volgt onder de noemer “Jobcoaching”;
 • U registreert één traject wanneer een cliënt een traject volgt onder de noemer “Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk” en gedurende dat traject een opleiding volgt voor een heftruckschauffeursdiploma.

Hoe krijgt u zicht op de slagingspercentages van de inburgeringscursussen?

Het keurmerk vereist dat u inzage geeft in het slagingspercentage. Dit kan in hoofdlijnen op twee manieren:

 • U vraagt de cursisten of ze u een kopie van de uitslagsturen;
 • U vraagt de cursisten om toestemming om de resultaten bij DUO op te vragen. Dit doet u in het contract wat u aan het begin van het traject met de cursist sluit. De resultaten vraagt u bij DUO op met behulp van het BSN.
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?