Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Onze mensen

Onze mensen maken het verschil

Certiked 9001 onze mensen

Anthonie Reichling

Antonie Reichling is sinds oktober 2013 werkzaam voor Lloyd's Register als beoordelaar. Gestart als werktuigbouwkundig ingenieur, verwierf Antonie zijn kennis en ervaring met organisatieontwikkeling en gestructureerde probleemaanpak gedurende 14 jaar praktijk binnen organisaties. In 1992 vestigde hij zich als zelfstandig organisatiecoach. 2012 begon Antonie een promotietraject aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het onderwerp "Gemeenschappelijke betekeniscreatie in het auditproces". 

Antonie biedt ondernemers en managers een partner bij het ontwikkelen van hun organisatie en de gestructureerde aanpak van problemen. Met zijn expertise in strategisch management en kwaliteitsmanagement, ondersteund door een gedegen basis in projectmanagement, helpt hij hen duurzame oplossingen te creëren. Sinds 1992 begeleidde hij zo’n 150 projecten bij meer dan 50 organisaties, variërend van kleine ondernemingen via non-profit tot grote overheidsorganisaties, in Nederland en sinds 2004 ook internationaal.

Visie op kwaliteitsmanagement

"Wat mij betreft zie ik in de toekomst een kwaliteitsmanagementfunctie die ondersteunend is aan alle aspecten van een ondernemen dat kenschetst wordt door wat heet ‘gelijktijdige waardecreatie voor alle belanghebbenden’.

Gelijktijdige waardecreatie voor alle belanghebbenden betekent dat niet meer één belang – historisch gezien het economische - prevaleert boven de andere belangen – het sociale en het ecologische. Dat MVO verder gaat dan beperken van schade, maar dat MVO gaat over win-win-win of in ieder geval niet over verlies, hoe klein dat verlies ook is. We hebben het zo duidelijk over een visie, een ster aan de horizon".

(Reichling, A.J.M. (2012) Een vernieuwde visie, in Hardjono, T.W., Oosterhoorn, A.D., de Vaal, C.D.R., Vos, J.J. (2012) Perspectieven op Kwaliteit.nl Maurik: NNK)

Arnold Roozendaal

Arnold Roozendaal

Arnold is directeur van een organisatieadviesbureau, met als specialiteit de begeleiding van complexe veranderprocessen in organisaties. Arnold heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen leiderschap-, mens- en organisatieontwikkeling.

Hij werkt op het snijvlak van enerzijds leiderschap en duurzaamheid en anderzijds onderwijs en spiritualiteit. Hij is gewoon lid van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (de Ooa) en Certified Management Consultant CMC. Verder is hij commissielid van de CTT (Commissie Toelating en Toerusting) van de Ooa.

Zijn klanten zijn organisaties die de visie, de ambitie, de drive en het lef hebben om nu en in de toekomst onderscheidend te presteren en daarvoor in zowel medewerkers als de organisatie investeren.

Social Media

Cathy Snel

Cathy Snel

Cathy is als directeur van E3 Bedrijfssystemen B.V. met haar bedrijvigheid en het netwerk van experts vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en welzijn en op de domeinen kwaliteit en veiligheid.

Hierbij worden verschillende invalshoeken gekozen, afhankelijk van de vraagstelling (onderzoeken, meedenken, ondersteunen, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen). Cathy heeft kennis en ervaring opgedaan in een breed spectrum binnen de sector gezondheid, zorg en welzijn: kind- en jeugdzorg; jongerenwerk; cultureel werk; maatschappelijke dienstverlening; verzorging & verpleging; kraamzorg etc. Zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsingskaders, wegingskaders en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als lead auditor betrokken bij bedrijfsonderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid en calamiteiten.

Visie op kwaliteitsmanagement

"De effecten van de veranderingen in de samenleving op zorg en welzijn vragen om fundamenteel andere oplossingen: andere vormen van organiseren, nieuw leiderschap, delen en samenwerken, kwaliteit realiseren vanuit een veranderend perspectief. Dit geldt ook voor het organiseren van kwaliteit en oplossingen voor kwaliteitsvraagstukken."

Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd en lid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Uitgaande van de bewezen waarden, internationaal erkende kwaliteitsprincipes en competenties, met minder regels en een grotere herkenbaarheid bij de gebruiker. Deze visie, en kijk op kwaliteit, is één op één gelinkt aan het gedachtengoed en de onderzoeksmethoden van de expertgroep Kwalitijd.

Pieter van Lierop

Pieter van Lierop

Pieter van Lierop is sinds 2018 werkzaam voor Lloyd's Register in de rol van beoordelaar. Ook is Pieter werkzaam als betrokken opleider en zelfstandig adviseur.

Sinds een groot aantal jaren is hij zeer actief in kwaliteitsmanagement. Pieter heeft gewerkt als meelezer aan diverse publicaties. Daarnaast heeft hij zelf publicaties op zijn naam staan op het gebied van organisatieontwikkeling en financiering van de gezondheidszorg.

De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op het trainen en scholen van medewerkers. Pieter is een bevlogen kerndocent van managementopleidingen in de zorg en heeft verschillende modules voor bachelor- en masteropleidingen ontwikkeld.

Barend Voskuilen

Barend Voskuilen

Barend Voskuilen werkt bij Lloyd's Register als beoordelaar in de branche Zorg en welzijn en maakt deel uit van de Expertgroep Kwalitijd van E3. Daarnaast werkt hij als kwaliteitsadviseur in een ketenzorgorganisatie en is hij actief als adviseur waarbij hij opdrachten uitvoert in de zorg. Ook werkt hij als intervisiecoach, coach en mediator, is hij actief als fysiotherapeut en certificeert hij fysiotherapiepraktijken.

Sinds 1990 werkt hij als adviseur en manager in de zorg. Barend heeft zowel ervaring in de langdurige zorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg als thuiszorgorganisaties. Ook heeft hij jarenlang gewerkt aan procesverbetering en het verbeteren van uitkomsten in de zorg bij het CBO in de doorbraak Postoperatieve wondinfecties en programma’s als BEREIK en VMS-Ziekenhuizen.

Wat houdt Barend bezig?

Meten en verbeteren met cijfers, inrichten van ketenzorg, coachen van professionals en het slechten van conflicten die het leveren van excellente zorg in de weg staan, interesseren Barend mateloos. Daarnaast houdt hij onder andere als fysiotherapeut ook voeling met wat cliënten beleven. De zorg verandert snel. Het is belangrijk dat kwaliteitssystemen hier goed op blijven aansluiten. Complexiteit speelt hierin een belangrijke rol. Waar organisaties steeds beter in willen worden, is het benutten van de autonomie van de cliënt en professional, en het zoeken naar wegen om dit goed te faciliteren. Barend helpt bij het inrichten van complexe (risicovolle) processen gekoppeld aan kwaliteitssystemen. De cliënt wil in toenemende mate zelf eigenaar zijn van zijn of haar proces en dat biedt kansen om met name overgangen in de zorg beter te laten verlopen.

Jacqueline van Zeeland

Jacqueline van Zeeland

Wie is Jacqueline en wat is haar visie?

Jacqueline is al jaren werkzaam in de gezondheidszorg, sector VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen, de Thuiszorg), in verschillende functies. De eerste tien jaar in de functie van wijkverpleegkundige en intaker. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar de functie van beleidsmedewerker en een aantal jaren gewerkt als beleidsmedewerker Zorginnovatie en Onderzoek & Ontwikkeling. De laatste jaren is Jacqueline werkzaam in de functie van adviseur op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het meerjarig strategisch beleid, kwaliteits- en zorgbeleid en het uitvoeren van organisatieadviesprojecten.

Daarnaast werkt ze sinds een aantal jaren als coördinator interne audits en begeleider van externe audits, waaronder HKZ en ISO. 

Specialist in kwaliteitsmanagementsystemen

Op dit moment is Jacqueline werkzaam als beleidsmedewerker kwaliteit & veiligheid bij Pantein. “In deze functie adviseer en ondersteun ik de Raad van Bestuur en het management van over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, PDCA-cyclus en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en borgen van het kwaliteitsmanagementsystemen en het  (meerjarig) kwaliteitsbeleid van de organisatie. En maak ik  de vertaling naar een geïntegreerd kwaliteitsplan, monitoring en auditing en het ontwikkelen van  meetinstrumenten van het kwaliteitsmanagementsysteem.”

Jacqueline: “Een kwaliteitsmanagementsysteem heeft zin omdat het bijdraagt aan continu verbeteren. Door elke keer stil te staan bij het beleid, de doelen, resultaten en risico’s, rekening houdend met de inspanning die je als organisatie moet leveren om de juiste dingen te doen of juist te laten. Door een goede inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem is een organisatie in staat te anticiperen op een veranderende omgeving, eisen en wensen van klanten. En het heeft ook oog voor de medewerkers. Een kwaliteitsmanagementsysteem geeft vertrouwen, verhoogt de efficiëntie en de klant- en medewerkerstevredenheid. Het brengt kwaliteit naar een hoger niveau en daar doe je het uiteindelijk voor.”

Jacqueline is werkzaam als beoordelaar bij Lloyd's Register. “Als beoordelaar lever ik een bijdrage door vanuit een positief kritische houding naar een organisatie te kijken hoe zij aan kwaliteit invulling geven met als doel leren en verbeteren.”

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?