Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

IMS

Zintegrowane systemy zarządzania: Udane wdrożenie i dalszy rozwój

Klienci coraz częściej żądają od swoich dostawców dowodów, że posiadają oni certyfikaty zgodności z określonymi systemami zarządzania.

Rozwój społeczny, technologiczny i polityczny ma wpływ na wiele aspektów, w tym jakość, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo danych i zrównoważony rozwój: klienci coraz częściej żądają od swoich dostawców dowodów, że posiadają oni certyfikaty zgodności z określonymi systemami zarządzania. Świadomość ekologiczna jest znacznie większa niż jeszcze kilka lat temu, podobnie jak sposób, w jaki firmy radzą sobie z aspektami środowiskowymi. Firmy, które mają do czynienia z danymi wrażliwymi, muszą udowodnić, że postępują z nimi w sposób bezpieczny. Dlatego wiele firm coraz częściej stosuje kilka systemów.

Wiele norm ISO dotyczących systemów zarządzania - jeden system

Many ISO management system standards - one system

A few years ago, this resulted in the need to be able to combine and integrate the individual management systems effectively and efficiently. Practice showed that the increasing number of ISO management system standards led to many seemingly common requirements, which, however, differed slightly or considerably from each other. This consequently led to ambiguities and discrepancies in their understanding as well as in their implementation.

In order to be able to create uniform and compatible management standards, the technical steering committee of the ISO standards organisation has developed a uniform basic structure for all future ISO management system standards, the Annex SL. Essentially, this provides the structure for all new or revised management standards. Wiele norm ISO dotyczących systemów zarządzania - jeden system

Już kilka lat temu spowodowało to potrzebę nabycia umiejętności skutecznego i efektywnego łączenia i integrowania poszczególnych systemów zarządzania. Praktyka pokazała, że rosnąca liczba norm ISO dotyczących systemów zarządzania doprowadziła do powstania wielu pozornie wspólnych wymagań, które jednak różniły się od siebie nieznacznie lub znacznie. Prowadziło to w konsekwencji do niejednoznaczności i rozbieżności w ich rozumieniu, jak również w ich wdrażaniu.

W celu umożliwienia stworzenia jednolitych i kompatybilnych norm zarządzania, techniczny komitet sterujący organizacji normalizacyjnej ISO opracował jednolitą strukturę podstawową dla wszystkich przyszłych norm ISO dotyczących systemów zarządzania - Załącznik SL. Zasadniczo stanowi on strukturę dla wszystkich nowych lub znowelizowanych norm zarządzania.

Zintegrowany system zarządzania jest opłacalny w większości przypadków

Zintegrowane systemy zarządzania koncentrują się na procesach przedsiębiorstwa, a nie na poszczególnych normach. Odbywa się to poprzez połączenie różnorodnych wymagań poszczególnych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz informacją w jednolitą strukturę lub metodologię. W ten sposób można wykorzystać synergię i połączyć zasoby w celu uzyskania korzyści z bardziej efektywnego zarządzania.

Zalety w skrócie:

  • Bardziej efektywne kanały komunikacji
  • Bardziej przejrzyste kompetencje
  • Redukcja kosztów osobowych, szczególnie w przypadku małych firm, w których jest tylko jedna lub kilka osób odpowiedzialnych
  • Mniejsze nakłady na procesy podlegające audytowi
  • Mniejsze nakłady na dokumentację i konserwację: powstaje tylko jeden podręcznik
  • Jednolity proces ciągłego doskonalenia
  • Większa przewaga konkurencyjna
  • Skrócony czas i koszty audytu

Zrozumienie wzajemnych powiązań poprzez połączenie poszczególnych systemów zarządzania

Zalety są oczywiste, jednak ważne jest, aby zrozumieć wzajemne powiązania, a także ograniczenia wynikające z łączenia poszczególnych systemów zarządzania w zintegrowany system zarządzania. Na przykład, nawet w przypadku zintegrowanych systemów zarządzania, dla każdego systemu zarządzania należy wykazać ciągłe doskonalenie. Jest to weryfikowane w ramach audytów zewnętrznych.

Jak można efektywnie zintegrować systemy zarządzania?

Dalsze kształcenie z naciskiem na zintegrowane systemy zarządzania pomaga z powodzeniem wdrażać i dalej rozwijać je w przedsiębiorstwie.

Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001:2018, który również opiera się na strukturze wysokiego poziomu, jest to dla niektórych firm kolejny system zarządzania, który można zintegrować na przykład z ISO 9001 i ISO 14001. Nasze szkolenia oparte na ISO 14001 i ISO 45001 - przygotują Cię do roli kierownika lub pełnomocnika, abyś mógł efektywnie pełnić swoją rolę.

Dzięki tym kursom szkoleniowym możesz zbudować i poszerzyć swoją wiedzę na temat zintegrowanych systemów zarządzania:

Może zainteresują Cię też nasze eLearningi w języku angielskim – możesz uczyć się o systemach zarządzania i jednocześnie szlifować język.

Dowiedz się więcej na temat naszych szkoleń

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?