เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 การประเมินความพร้อมในการเตรียมการด้วยตนเอง

ISO 45001:2018 คือมาตรฐาน ISO สำ􀃎 หรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OH&S)

แม้ว่า ISO 45001 จะเป็นมาตรฐานนานาชาติฉบับใหม่
แต่ก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานของหลักการและข้อกำ􀃎 หนดต่างๆ ใน OHSAS
18001:2007 ไม่ว่าคุณจะย้ายมาจากมาตรฐาน OHSAS 18001 หรือเพงิ่ เรมิ่
ใช้ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS) เป็นครัง้ แรก
การประเมินตนเองนี้จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ขัน้ ตอนแรกในการทำ􀃎 ความเข้าใจ
สงิ่ ที่จะต้องทำ

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?